Kansanraati-palvelun tietosuojaseloste

Tämä on Folk Finland Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen Kansanraati-palvelun tietosuojaseloste. Laadittu 17.12.2020 ja viimeisin päivitys 23.3.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Folk Finland Oy, Mikonkatu 2 D, 00100 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Otto Niinikoski, sähköposti otto.niinikoski@folkfinland.fi, puhelinnumero 050 590 5286.

3. Rekisterin nimi

Kansanraati-palvelun haastatteluihin ja rekisterinpitäjän kyselyihin osallistuvien yhteystietorekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito rekisteriin ilmoittautuneisiin henkilöihin vapaaehtoisten ryhmähaastatteluiden ja kyselyjen toteuttamiseksi sekä haastatteluiden ja kyselyvastausten arviointi ja hyödyntäminen asiakasprojekteissa ja/tai rekisterinpitäjän omassa markkinoinnissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, syntymäaika, sukupuoli, postiosoite, asuinkunta, koulutus, perhesuhteet, lasten lukumäärä, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi Kansanraati -palvelussa käsitellään toteutettujen videohaastatteluiden tallenteita ja annettuja vastauksia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja vastaanottajaryhmät

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan haastateltavilta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä sekä muista tilanteista, joissa haastateltava luovuttaa tietojaan.

Vastaanottajaryhminä ovat rekisterinpitäjän työntekijät, joiden tehtäviin ryhmähaastatteluiden aineiston käsitteleminen kuuluu.

Rekisterinpitäjä käsittelee ryhmähaastatteluiden tallenteita ja annettuja vastauksia ja voi luovuttaa niitä asiakkailleen niin, että ne eivät ole yhdistettävissä muihin vastaanotettuihin henkilötietoihin.

Lisäksi vastaanottajaryhmänä saattaa tulla kyseeseen rekisterinpitäjän palveluntarjoaja, jonka palvelun sisältöön kuuluu aineiston käsittelyssä käytettävän järjestelmän toimittaminen tai ylläpito. Rekisterinpitäjän lukuun toimivien käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen edellyttämä kirjallinen henkilötietojen käsittelysopimus.

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon (profilointi) perusteella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille kuin kohdassa 6. mainituille tahoille.

Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA – alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet, säilytysaika

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötietoja säilytetään sen ajan kuin niitä käsitellään suostumuksen tarkoittamaan tarkoitukseen tai rekisteröity pyytää henkilötietojensa poistamista.

9. Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihinsa, oikeus pyytää mahdollisen virheellisen tiedon oikaisemista tai poistamista (oikeus tulla unohdetuksi) taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Pyynnöt rekisteröidyn oikeuksiin liittyen tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle kohdassa 2. yksilöityä sähköpostiosoitetta käyttäen. Rekisterinpitäjä voi harkintansa mukaan vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

https://kansanraati.fi/